top of page
shutterstock_755501707-1-1-1024x684-1.jpg

PRIVACY POLICY

Data Collection

คอนซอร์เตียม โส-สกาย (ประกอบด้วย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)) ("คอนซอร์เตียม") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล
ในเอกสารฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถึงแก่กรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ  ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า เป็นต้น) หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

คอนซอร์เตียมอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป:

(ก) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์

(ข) หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ สังกัดสายการบิน ชื่อเจ้าของหรือผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดำเนินการเดินอากาศ

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies) ประวัติการสนทนา

(ง) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อกับคอนซอร์เตียม เป็นต้น

 

2. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

คอนซอร์เตียมเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูล ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่คอนซอร์เตียมได้รับมา จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยคอนซอร์เตียมมีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คอนซอร์เตียมจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวม หากกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม และจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่          คอนซอร์เตียมระบุไว้โดยแจ้งชัด

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คอนซอร์เตียมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของคอนซอร์เตียม

(ข) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ภายใต้การดูแลของคอนซอร์เตียม

(ค) เพื่อดาวน์โหลดเอกสารบางอย่างจากเว็บไซต์ เช่น Thailand APPS Guide for Airlines หรือ Thailand PNR Guide for Airlines เป็นต้น เราจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

(ง) ในกรณีที่ขอเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อประสานงานและยืนยันการขอเข้าเยี่ยมชม รวมถึงเตรียมการอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับหน่วยงาน หรือสังกัดสายการบินที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

(จ) เพื่อติดต่อศูนย์บริการลูกค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้บริการระบบที่อยู่ภายใต้การดููแลของคอนซอร์เตียม

(ฉ) เพื่อการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คอนซอร์เตียมดำเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว คอนซอร์เตียมอาจไม่สามารถบริการให้กับท่านได้ และ/หรือท่านอาจไม่สามารถเข้าดูข้อมูลบางส่วนได้

ทั้งนี้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คอนซอร์เตียมจะแจ้งให้ท่านทราบ

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คอนซอร์เตียมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการให้บริการเว็บไซต์ และ/หรือให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และระบบประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

คอนซอร์เตียมได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

7.1 สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ตลอดจนการนำไปใช้ หรือเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล (ยกเว้นกรณีที่เจ้าของข้อมูลทราบรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว เช่น การใช้บริการต่าง ๆ) โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล, การนำไปใช้ หรือเผยแพร่, สิ่งที่ต้องการจัดเก็บ, ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ให้ข้อมูล

7.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับคอนซอร์เตียมได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.3 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคอนซอร์เตียม รวมถึงขอให้คอนซอร์เตียมเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อคอนซอร์เตียมได้

7.4 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้คอนซอร์เตียมโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับคอนซอร์เตียมได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน สำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้คอนซอร์เตียมลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.7 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้คอนซอร์เตียมระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.8 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่คอนซอร์เตียมมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้คอนซอร์เตียมแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.9 สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคอนซอร์เตียมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อจำกัด โดยเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง อาจส่งผลให้ไม่สามารถได้รับบริการจากคอนซอร์เตียมได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งคอนซอร์เตียมอาจจะไม่สามารถให้บริการใด ๆ ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ข้อมูลที่คอนซอร์เตียมต้องการ

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

คอนซอร์เตียมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่กฎหมายได้กำหนดไว้

 

9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คอนซอร์เตียมได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของคอนซอร์เตียมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อคอนซอร์เตียมได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

คอนซอร์เตียม โส-สกาย

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 12 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เบอร์โทรศัพท์: 02-791-8888

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 12 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510               

อีเมล :  DPO@SOMAPAIT.COM

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คอนซอร์เตียมจะทำการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขนโยบายคอนซอร์เตียมฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคอนซอร์เตียมจะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านการประกาศที่เหมาะสมของคอนซอร์เตียม

                            

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2565

 

นายศุภประเสริฐ วงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

policy head en ver.JPG

Consortium SO SKY (consist of Somapa Information Technology Public Company Limited and Sky ICT Public Company Limited ("Consortium") recognizes the importance of personal data protection and have supervision and management of personal information to be in line with personal data protection laws and related laws. Therefore, we would like to inform you of the following information to comply Personal Data Protection Act B.E. 2562 with the important points as follows:

1. Personal Data

1.1 Characteristics of Personal Data

In this document

Personal Data means any data relating to a natural person that can be directly or indirectly identified to that natural person. This does not include the personal information of the deceased person.

Sensitive Personal Data means personal data relating to race, ethnicity, political opinions, doctrine religion or philosophy sexual behavior, criminal record, health information, disability union information, genetic data, biometric data (e.g. fingerprint scans, face scan, etc.) or any other information that affects the owner of personal data in the same way as announced by the Personal Data Protection Committee.

1.2 Personal Data Collected
The Company may collect your personal data as follows:

 

General Personal Information:

(a)   Personal data such as name and surname and phone number.

(b)   Departments or organizations are affiliated with airlines such as name of owner or registrant of the aircraft or air operator.

(c)   Information about the use of electronic systems, including email address, IP address, browser types, cookies, and chat history.

(d)    Information that you provide when you contact the Consortium, etc.

 

2. Respect for Privacy Rights

Consortium respects the rights of the data subject's personal data and conscious that the owner of the information would like to have security concerning their Personal Data. Data received by Consortium will be used for the relevant purposes only, where Consortium has strict measures to maintain security as well as preventing the use of personal information unlawfully.

3. Collection of Personal Data

To collect personal data directly from the data subject and the use of personal data including the disclosure of personal information, Consortium will ask for consent from the data owner before or during the collection. If the law requires consent and will process personal data as necessary in accordance with the purposes set by Consortium expressly stated.

4. Purpose of collection, use and disclosure of Personal Data

a) For use of the website or access the various systems of the Consortium.

b) To link to other websites maintained by the Consortium.

c) To download certain documents from the website, such as Thailand APPS Guide for Airlines or Thailand PNR Guide for Airlines, we need to request personal data in order to have access to such information.

d) In case of requesting to visit the website, we may review your personal data to coordinate and confirm visit requests includes preparing facilities suitable for the agency or affiliated with the airline that will visit the website.

e) To contact the Customer Service Center or related agencies to inquire and report problems in using the system services under the supervision of the Consortium.

f) For analyzing and tracking the use of services on the website and for the purposes of retrospective auditing in case of usage problems.

Personal Data that Consortium carry out the collection for the above purposes. If you do not provide such necessary personal data, Consortium may not be able to provide services to you.

However, if there is a change in the purpose of collecting personal data, Consortium will notify you.

5. Period of storage of Personal Data

Consortium will keep your personal data throughout the period of providing the website service and/or provide the Advance Passenger Processing System (APPS) and Passenger Name Record (PNR) and may continue to keep for a period necessary for compliance with the law or under the legal statute of limitations.

6. Security

Consortium has put in place measures to maintain the security of personal data to prevent the loss, access, destruction, use, transformation, alteration or prevention of unauthorized or unlawful use of personal data.

7. Your rights as a Data Subject

As a personal data subject, you have the rights set forth in the Personal Data Protection Act B.E. 2562, including the following rights:

7.1 Right to be informed 

Collection of personal data. The personal data controller must provide the details of the data collection as well as the use or disseminate to the data owner before or during data collection (except in the case where the data owner already knows such details, such as using various services), where the data owner has the right to know the purpose of data collection, use or dissemination, things to store, storage period as well as the details of the personal data controller such as contact address and how to contact including the potential consequences of not providing information.

7.2 Right to withdraw consent
You have the right to revoke your consent to the processing of personal data that you have given consent to Consortium, unless the revocation of consent is limited by law. The revocation of consent will not affect the processing personal data you have given consent legally.

7.3 Right to request access to Personal Data
You have the right to request access and obtain a copy of your data which is under Consortium 's responsibility include asking Consortium to disclose the acquisition of such information that you have not given consent to Consortium.

7.4 Right to request sending or transfer of Personal Data
You have the right to request Consortium to transfer your personal data that you have provided to Consortium as required by law.

7.5 Right to object to the collection, use or disclosure of Personal Data

You have the right to object to the processing of data about you in case of collection, use or disclosure of your personal data as required by law.

7.6 Right to request deletion of Personal Data
You have the right to request Consortium to delete, destroy or anonymize personal data as required by law.

7.7 Right to request suspension of use of Personal Data
You have the right to request Consortium to suspend the use of your information as required by law.

7.8 Right to request rectification of Personal Data
In case you see that the information that Consortium is inaccurate or you have changed your own personal data, you have the right to request Consortium to correct your personal information so that such personal information is accurate, current, complete and not misleading.

7.9 Right to complain
You have the right to file a complaint with the competent official under the Personal Data Protection Act B.E. 2562 if Consortium violates or fails to comply with the said Act.

In case the subject of personal data is limited by choosing to provide specific personal data may result in being unable to fully receive services from Consortium. Including Consortium may not be able to provide any service if the data subject does not agree to provide the information that Consortium needs.

8. Disclosure of Personal Data to other persons or entities

Consortium will not disclose your personal data to any other person or entity unless required by law.

 

9. Personal Data Protection Officer

Consortium has operated in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 by appointing a Data Protection Officer (DPO) to inspect Consortium's actions regarding the collection, use and disclosure of personal data in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562, including laws related to the protection of personal data.

10. How to contact

If you have any questions or want to ask more details about the protection of your personal data. Please contact Consortium through the following channels:

Consortium SO SKY

Contact address: No. 12 Soi Phrayasuren 35, Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok 10510

Phone number: 02-791-8888

Personal Data Protection Officer

Contact address: No. 12 Soi Phrayasuren 35, Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok 10510

Email: DPO@SOMAPAIT.COM

11. Changes to Personal Data Protection Policies and Practices

Consortium will review the terms and conditions of Consortium's policies, in this edition from time to time to be consistent with the practice and related laws. If there is any change in Consortium, it will be notified by dissemination through appropriate announcements by Consortium.

 

Announced on 1 December 2022

( Mr. Subhaprasert  Wongsuwan )                                                                      Personal Data Protection Officer              

bottom of page